Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.

PROJEKT 1

 

   

Názov projektu:

Miesto realizácie projektu:

Stručný opis projektu:

Názov a sídlo prijímateľa:

Dátum začatia realizácie projektu:

Dátum skončenia realizácie projektu:

Výška poskytnutého príspevku:

Názov riadiaceho orgánu:

www.economy.gov.sk

www.sacr.sk

 

PROJEKT 2

 

 

 

Spoločnosť  SLOVAKIA REAL – TOUR s.r.o. získala v roku 2014 nenávratný finančný príspevok pre realizáciu projektu s názvomRozšírenie doplnkových služieb hotela Slamený dom. Zmluva o poskytnutí NFP je účinná od 10.06.2014 a zverejnená v centrálnom registri zmlúv - http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1395690&l=sk

Podľa schváleného dodatku č.1 k zmluve o poskytnutí NFP je aktuálny harmonogram realizácie 02/2015 - 12/2015

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR

 

Operačný program: OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

 

Prioritná os 3: Cestovný ruch

 

Opatrenie 3.1: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Schéma pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím

Kód výzvy:  KaHR-31SP-1201

 

Projekt je spolufinancovaný z ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Internetová stránka operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na Ministerstve hospodárstva SR:http://www.mhsr.sk

 

Internetová stránka sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom - Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry:www.siea.sk

 

Identifikácia prijímateľa:

SLOVAKIA REAL – TOUR s.r.o.

Smerková 2, 044 20 Malá Ida

IČO: 36212423

 

Výška poskytnutého príspevku402 502,50 EUR

 

Celkové výdavky na realizáciu projektu813 977,96 EUR

 

Dátum začatia realizácie projektu: 02/2015

 

Dátum skončenia realizácie projektu: 12/2015

 

Miesto realizácie projektu: Východné Slovensko, Košický  kraj, Malá Ida, Smreková 2

 

Názov a stručný opis projektu:

Rozšírenie doplnkových služieb hotela Slamený dom

Realizáciou projektu, ktorý je zameraný na rozšírenie ponuky  služieb cestovného ruchu s vyššou pridanou hodnotou v  hoteli Slamený dom dôjde k skvalitneniu a zvýšeniu atraktivity poskytovaných služieb s komplexným celoročným využitím. Predmetom projektu bude realizácia stavebných úprav v jestvujúcich nevyužitých priestoroch hotela so zámerom vybudovania moderného relaxačného centra, obstaranie jeho exteriérového a interiérového vybavenia, výstavba parkovacích miest a prístupových ciest a obstaranie zariadenia na bowling. Po realizácii projektu sa rozšíri ponuka poskytovaných služieb hotela (wellness, sauny, masáž, bar, bowling, vírivky,...).

Cieľ projektu:

Ponuka nových služieb cestovného ruchu s vyššou pridanou hodnotou v hoteli Slamený dom s komplexným celoročným využitím v záujme zvýšenia atraktivity podniku

 

Kód ITMS: 25130120214